ps[26137542765] = []; ps[26137542765].push({ 'width': '1024', 'height': '676', 'low_res': 'http://41.media.tumblr.com/tumblr_m6dicyRIyi1qzy92yo1_250.jpg', 'mid_res': 'http://41.media.tumblr.com/tumblr_m6dicyRIyi1qzy92yo1_500.jpg', 'high_res': 'http://40.media.tumblr.com/tumblr_m6dicyRIyi1qzy92yo1_1280.jpg' }); ps[26137542765].push({ 'width': '1024', 'height': '688', 'low_res': 'http://41.media.tumblr.com/tumblr_m6dicyRIyi1qzy92yo2_250.jpg', 'mid_res': 'http://41.media.tumblr.com/tumblr_m6dicyRIyi1qzy92yo2_500.jpg', 'high_res': 'http://41.media.tumblr.com/tumblr_m6dicyRIyi1qzy92yo2_1280.jpg' });